Podmienky ochrany osobných údajov

Členenie dokumentu:

  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  4. Na aké účely osobné údaje spracovávame, dĺžku obdobia ich uchovávania a čo nás k tomu oprávňuje?
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám.
  6. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov.

I. Obsah a účel dokumentu

  1. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú návštevníci webovej stránky www.e-ziaja.sk, naši zákazníci a záujemcovia o naše služby a produkty. 
  2. Účelom dokumentu je oboznámiť Vás (subjekty údajov) s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
  3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme Nariadeniu (EU) 2016/679, t.j. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

II. Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Fortis DK s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 59, 040 01 Košice,
IČO 36581712
IČ DPH SK2021846497
zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde Košice, oddiel Sro, vložka 15148/V
(ďalej len „Správca“)
 

e-mail: fortis@fortis-slovakia.com

webová stránka: www.e-ziaja.sk

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, uvedením údajov do zriadeného užívateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s dodaním tovaru), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikácii typu skype, FB, Messenger).

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Spracovávame tiež údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook).

Pokiaľ na spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom takéto údaje pre daný účel spracovávame len s Vašim súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, iba v niektorých prípadoch by sme Vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. pokiaľ ho máme zaslať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli), na to Vás vždy upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, kedy tak priamo nariaďuje zákon. Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštne kategórie údajov, t.j. citlivé údaje, kedy pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.  

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:
meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si u nás objednali a kúpili.

B. Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:
Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

C. Kamerové systémy na našich prevádzkach

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na prevádzkach Ziaja pre Teba.

Kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť Fortis DK s.r.o., IČO 3658 1712.

 

IV. Na aké účely osobné údaje spracovávame, dĺžku obdobia ich uchovávania a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovávanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať Vám objednaný tovar/produkty a viesť s tým súvisiacu komunikáciu s Vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás objednali a kúpili. 

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Touto povinnosťou je dodanie tovaru. Pritom nemusí ísť výlučne o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej forme, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje využívané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, predovšetkým v oblasti účtovníctva, daňového práva a archivácie a povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z.., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu („AML zákon“), spracovávame tieto údaje:
meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás objednali a kúpili.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávané je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú (10 rokov).

C. Spracovanie osobných údajov pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celú radu situácii. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej škody. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po skončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíte dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Na tieto účely sú uchovávané údaje zo zmluvy a našej vzájomnej komunikácie

Oprávneným záujmom je tiež priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov.

Meno, priezvisko, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na Váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť, kliknutím na odkaz v mailu uvedený.


Aby sme Vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať iba také ponuky a informácie, ktoré Vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre Vás naopak prínosom, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa Váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“, Rovnako, keď nám pošlete objednávku z webu, zaradí sa Váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do „zaplatené“ a v takom okamihu je to pokyn pre expedíciu tovaru atď. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto „triedenie“ údajov bolo prevádzané vo veľkom rozsahu, „špecializovane“, potom by sme ho už mohli realizovať iba na základe Vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek zrušiť, ako je popísané v ďalšej časti tohto dokumentu)

D. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje k zasielaniu našich produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste  našim zákazníkom.

Pred tým, než nám Váš súhlas dáte, budeme Vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude Váš súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však niektoré Vaše osobné údaje  spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď písmena A a C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nie je potrebný.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Predovšetkým ide o spolupracujúce firmy účtovné, prepravné, poskytovateľov dátových úložísk a softwarových aplikácií.

S týmito firmami máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby Vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takú povinnosť ukladá zákon (t.j. predovšetkým v prípade uskutočnenia kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom
Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov
Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

D. Právo na obmedzenie spracovania
 V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

E. Právo na prenositeľnosť údajov
Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak to je technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo vzniesť námietku
V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu a potom ďalej nebudeme údaje spracovávať, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Pokiaľ je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade i ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese fortis@fortis-slovakia.com. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená priamo Vami, Vás môžeme ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí i pre prípadnú telefonickú a podobnú komunikáciu.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránke www.e-ziaja.sk

 

Toto znenie je účinné od 20.5.2018